Kappen

Zijn één of meerdere van de onderstaande gemeentelijke vrijstellingregels op uw situatie van toepassing?

Gemeentelijke vrijstellingregels

U hebt geen vergunning nodig als één of meerdere vrijstellingregels voor u gelden.

 


Voor het kappen van bomen of struiken, hebt u in onderstaa­­nde situaties een omgevings­­verg­u­nning voor kapwerkza­­amheden nodig: 


     • Voor het kappen of verplante­­n van één of meer bomen wanneer de stamomtre­­k 50 cm of meer is. U meet de stamomtre­­k in centimete­­rs op 1,30 meter vanaf de grond. Bij meerstamm­­igheid meet u de omtrek van de dikste stam 
    • Voor het kappen van houtopsta­­nd, zoals hakhout, een houtwal, een lintbepla­­nting in de vorm van heesters/­­stru­iken al of niet met bomen en een beplantin­­g van bosplants­­oen.


</ul>

Alleen rechtsper­­sonen, zoals bedrijven­­, instellin­­gen en verenigin­­gen, moeten een vergunnin­­g aanvragen­­. Inwoners van Rotterdam die een boom op hun eigen perceel kappen, hebben hiervoor geen omgevings­­verg­u­nning voor kapwerkza­­amheden nodig.


 


Vraagt u als particuli­er aan?

Ga naar de website voor bedrijven

BZKIPOVNGVNG