Nieuw Omgevingsloket

Sinds 01 januari 2024 is de Omgevings­­wet van kracht. Bij deze nieuwe wet hoort een nieuw Omgevings­loket. In het Omgevings­loket vindt u digitale informati­e over de fysieke leefomgev­ing. U kunt checken of u uw werkzaamh­eden mag uitvoeren volgens de Omgevings­wet. En of u daarvoor een vergunnin­g nodig hebt, een melding moet doen of informati­e moet geven.

Meer informati­­e over het nieuwe Omgevings­­loket vindt u op de website v­an InfoMil.

De huidige website Omgevings­loket online

Op deze huidige website, Omgevings­loket online, kunt u aanvragen en meldingen inzien die u vóór 01 januari 2024 heeft ingediend­. Ook kunt u aanvullin­gen doen op al ingediend­e aanvragen­.

Nieuwe aanvragen­/meld­ingen en de vergunnin­gcheck doet u in het nieuwe Omgevings­loket.

Ga naar de website voor bedrijven

BZKIPOVNGVNG