Vergunningcheck

Gebruik de vergunningcheck om te controleren of u een omgevingsvergunning of watervergunning nodig hebt of een melding moet doen.

De vergunningcheck geeft een uitkomst op basis van informatie over bijvoorbeeld ligging en grootte, inhouds- en oppervlaktematen, gebruiksfuncties en dergelijke. Verzamel deze informatie van tevoren en houd het tijdens de check bij de hand. De check duurt ongeveer vijf minuten per werkzaamheid.

2. Werkzaamheden binnen de watervergunning

Vink alle werkzaamheden binnen de watervergunning aan die u wilt toevoegen. Als u alleen werkzaamheden binnen de omgevingsvergunning wilt toevoegen, hoeft u hier niets in te vullen en gaat u door met de knop Volgende of de Enter-toets.

Vink alle werkzaamheden aan die u wilt uitvoeren.

Stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam of op een zuiveringtechnisch werk

 • Toelichting

  Dit omvat lozingen van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen (zoals afvalwater of koelwater) op oppervlaktewaterlichamen in beheer bij een waterschap. Een oppervlaktewaterlichaam is bijvoorbeeld een meer, een rivier of een sloot, inclusief de bijbehorende waterbodem, oevers en flora en fauna.

 • Toelichting

  Dit omvat lozingen van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen (zoals afvalwater of koelwater) op oppervlaktewaterlichamen in beheer bij het Rijk. De oppervlaktewaterlichamen in beheer bij het Rijk staan op kaarten op www.helpdeskwater.nl (kaart waterregeling). Een oppervlaktewaterlichaam is bijvoorbeeld een meer, een rivier of een sloot, inclusief de bijbehorende waterbodem, oevers en flora en fauna.

 • Toelichting

  Dit omvat een rechtstreekse lozing van (afval)water op een (pers)riolering, eindgemaal of rioolwaterzuiveringinstallatie van het waterschap, door middel van een leiding en zonder tussenkomst van de gemeentelijke riolering.

Stoffen in de Noordzee brengen

 • Toelichting

  Dit omvat het brengen van baggerspecie of andere stoffen vanaf een schip in de Noordzee.

Grondwater onttrekken of water infiltreren ten behoeve van . . .

 • Toelichting

  Hieronder vallen grondwateronttrekkingen ten behoeve van bijvoorbeeld drinkwater voor vee of beregening en bevloeiing van landbouwgewassen.

 • Toelichting

  Bouwputbemalingen en sleufbemalingen zijn grondwateronttrekkingen ten behoeve van het drooghouden van bouwputten of sleuven. Een proefbronnering is een tijdelijke grondwateronttrekking om de kwaliteit van het grondwater te bepalen of om het effect van een onttrekking op de grondwaterstand en grondwaterstroming te meten. Onder grondsanering wordt een grondwateronttrekking verstaan die plaatsvindt bij het opruimen van een bodemverontreiniging.

 • Toelichting

  Hieronder vallen alle installaties die grondwater onttrekken om dat water te gebruiken bij het blussen van branden.

 • Toelichting

  Dit zijn grondwateronttrekkingen ten behoeve van het verwijderen of beheersen van een grondwaterverontreiniging.

 • Toelichting

  Hieronder vallen alle grondwateronttrekkingen of infiltraties ten behoeve van gebruik in het productieproces.

 • Toelichting

  Hieronder vallen alle grondwateronttrekkingen of infiltraties ten behoeve van gebruik in het productieproces.

 • Toelichting

  Een open bodemenergiesysteem is een systeem waarmee uitwisseling van warmte of koude met de bodem plaatsvindt door grondwater aan de bodem te onttrekken en weer daarin terug te brengen.

 • Toelichting

  De openbare drinkwatervoorziening omvat het winnen en leveren van drinkwater. De uitvoering wordt verzorgd door drinkwaterbedrijven.

 • Toelichting

  Hieronder valt het brengen van overtollig regenwater in de bodem, met het doel om dat water later weer te onttrekken voor bijvoorbeeld agrarische doeleinden.

 • Toelichting

  Hieronder vallen alle grondwateronttrekkingen en infiltraties die niet onder één van de andere categorieën vallen, zoals drinkwaterwinning anders dan voor de openbare drinkwatervoorziening, of (permanente) bemalingen ten behoeve van het drooghouden van kruipruimtes of ondergrondse garages.

Water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam

 • Toelichting

  Het water kan bijvoorbeeld afkomstig zijn van een bronbemaling of van het gebruik van oppervlaktewater als koelwater. Het gaat hierbij om de hoeveelheid water (het kwantiteitsaspect). Een oppervlaktewaterlichaam is bijvoorbeeld een meer, een rivier of een sloot, inclusief de bijbehorende waterbodem, oevers en flora en fauna.

 • Toelichting

  Het water kan bijvoorbeeld afkomstig zijn van het gebruik van oppervlaktewater als koelwater of bij andere industriële processen. Het gaat hierbij om de hoeveelheid water (het kwantiteitsaspect). De oppervlaktewaterlichamen in beheer bij het Rijk staan op kaarten op www.helpdeskwater.nl (kaart waterregeling). Een oppervlaktewaterlichaam is bijvoorbeeld een meer, een rivier of een sloot, inclusief de bijbehorende waterbodem, oevers en flora en fauna.

 • Toelichting

  Hieronder vallen de onttrekkingen van water aan oppervlaktewaterlichamen in beheer bij een waterschap ten behoeve van bijvoorbeeld beregening van gewassen, drinkwater voor vee of koelwater. Een oppervlaktewaterlichaam is bijvoorbeeld een meer, een rivier of een sloot, inclusief de bijbehorende waterbodem, oevers en flora en fauna.

 • Toelichting

  Hieronder vallen de onttrekkingen van water aan oppervlaktewaterlichamen in beheer bij het Rijk ten behoeve van bijvoorbeeld koelwater of beregening van gewassen. De oppervlaktewaterlichamen in beheer bij het Rijk staan op kaarten op www.helpdeskwater.nl (kaart waterregeling). Een oppervlaktewaterlichaam is bijvoorbeeld een meer, een rivier of een sloot, inclusief de bijbehorende waterbodem, oevers en flora en fauna.

Waterstaatswerk of beschermingszone in beheer bij een waterschap gebruiken

 • Toelichting

  Hieronder valt bijvoorbeeld graven of baggeren in de bodem van een oppervlaktewaterlichaam.

 • Toelichting

  Hieronder valt het laten begrazen van de waterkering door vee en het toepassen van mest op de waterkering.

 • Toelichting

  Hieronder valt het planten van bomen, riet, struiken en dergelijke in of op de oever van een oppervlaktewaterlichaam of op of nabij een waterkering. Een oppervlaktewaterlichaam is bijvoorbeeld een meer, een rivier of een sloot, inclusief de bijbehorende waterbodem, oevers en flora en fauna.

 • Toelichting

  Oeververdediging is bedoeld om oeverafslag tegen te gaan en kan bijvoorbeeld bestaan uit hout, kunststof of beton.

 • Toelichting

  Hieronder valt het bouwen van bouwwerken op een waterkering of in de beschermingszone rond een waterkering en het verbouwen of slopen van dergelijke bouwwerken. De beschermingszone staat in de keur (een verordening) van het waterschap.

 • Toelichting

  Hieronder valt de aanleg van een nieuwe brug, of de aanpassing of sloop van een bestaande brug.

 • Toelichting

  Hieronder vallen de aanleg van een nieuwe dam, of de aanpassing of verwijdering van een bestaande dam. Een duiker is een buis door de dam, die de watergangen aan weerszijden van de dam met elkaar in open verbinding brengt.

 • Toelichting

  Hieronder valt plaatsing van kabels of leidingen in of bij een waterkering of een oppervlaktewaterlichaam, door een boring uit te voeren tussen beide oevers of een sleuf te graven in de lengterichting langs het oppervlaktewaterlichaam. Een oppervlaktewaterlichaam is bijvoorbeeld een meer, een rivier of een sloot, inclusief de bijbehorende waterbodem, oevers en flora en fauna.

 • Toelichting

  Hieronder valt het tijdelijk of permanent afmeren van woonschepen, recreatieschepen of beroepsvaartuigen.

 • Toelichting

  Hieronder valt de ontwikkeling of inrichting van bijvoorbeeld natuurvriendelijke oevers, faunapassages, ecologische verbindingszones en dynamische begroeiing.

 • Toelichting

  Hieronder valt een sloot of watergang geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent opvullen met grond of ander materiaal. Een oppervlaktewaterlichaam is bijvoorbeeld een meer, een rivier of een sloot, inclusief de bijbehorende waterbodem, oevers en flora en fauna.

 • Toelichting

  Hieronder vallen een nieuwe sloot of watergang graven of een bestaande sloot of watergang verbreden. Een oppervlaktewaterlichaam is bijvoorbeeld een meer, een rivier of een sloot, inclusief de bijbehorende waterbodem, oevers en flora en fauna.

 • Toelichting

  Hieronder valt de aanleg van een nieuwe steiger of vlonder, of de aanpassing of sloop van een bestaande steiger of vlonder. Steigers en vlonders zijn constructies in of bij een oppervlaktewaterlichaam, bijvoorbeeld om vanaf te vissen of om een boot aan af te meren. Een oppervlaktewaterlichaam is bijvoorbeeld een meer, een rivier of een sloot, inclusief de bijbehorende waterbodem, oevers en flora en fauna.

 • Toelichting

  Hieronder valt het aanbrengen van verharding, zoals wegen en daken, waardoor regenwater versneld naar het oppervlaktewater afstroomt, al dan niet via de gemeentelijke riolering.

 • Toelichting

  Waterpeil wijzigen is het oppervlaktewaterpeil op een hoger of lager niveau brengen dan door het waterschap is vastgesteld of wordt gehanteerd.

 • Toelichting

  Hieronder vallen alle werkzaamheden die niet onder één van de andere categorieën vallen, zoals de aanleg van afmeer- of remmingswerken, de plaatsing van windturbines, evenementen op het water of de oevers en dergelijke.

 • Toelichting

  Hieronder vallen alle werkzaamheden in, op of nabij een waterkering of binnen de beschermingszone die langs de waterkering is aangewezen en die niet onder een van de andere categorieën valt. De beschermingszone staat in de keur (een verordening) van het waterschap.

Waterstaatswerk of beschermingszone in beheer bij het Rijk gebruiken

 • Toelichting

  Hieronder vallen bouwen, graven, kabels en leidingen aanleggen of andere activiteiten uitvoeren bij een waterkering in beheer bij het Rijk. De waterkeringen in beheer bij het Rijk staan in bijlage III bij het Waterbesluit op op www.wetten.overheid.nl.

 • Toelichting

  Hieronder vallen installaties op zee plaatsen, (tijdelijke) bouwwerken op het strand oprichten of zand opspuiten of verplaatsen op het strand of langs de kust.

 • Toelichting

  Hieronder vallen oppervlaktewater graven of dempen, bruggen, dammen, steigers of kabels en leidingen aanleggen, natuur ontwikkelen of inrichten, een ligplaats innemen en andere werkzaamheden in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk. De oppervlaktewaterlichamen in beheer bij het Rijk staan op kaarten op www.helpdeskwater.nl (kaart waterregeling). Een oppervlaktewaterlichaam is bijvoorbeeld een meer, een rivier of een sloot, inclusief de bijbehorende waterbodem, oevers en flora en fauna. Ook de uiterwaarden zijn oppervlaktewaterlichamen.

Disclaimer

Met behulp van de vergunningcheck kan een algemene indicatie worden verkregen of een omgevingsvergunning, watervergunning/melding nodig is. Hoewel aan het opstellen van de vragen in de vergunningcheck zeer veel zorg is besteed, kan de aan de gegeven antwoorden ontleende uitkomst geen absolute zekerheid bieden aan degene die het project wil verrichten. Daarnaast is het mogelijk dat voor het project op grond van andere regelgeving nog vergunningen of meldingen noodzakelijk zijn. Het wordt aanbevolen om bij onduidelijkheid contact op te nemen met het bevoegd gezag voor meer informatie.

Ga naar de website voor bedrijven

BZKIPOVNGVNG