Vergunningcheck

Gebruik de vergunningcheck om te controleren of u een omgevingsvergunning of watervergunning nodig hebt of een melding moet doen.

De vergunningcheck geeft een uitkomst op basis van informatie over bijvoorbeeld ligging en grootte, inhouds- en oppervlaktematen, gebruiksfuncties en dergelijke. Verzamel deze informatie van tevoren en houd het tijdens de check bij de hand. De check duurt ongeveer vijf minuten per werkzaamheid.

2. Werkzaamheden binnen de omgevingsvergunning

Vink alle werkzaamheden binnen de omgevingsvergunning aan die u wilt toevoegen. Als u alleen werkzaamheden binnen de watervergunning wilt toevoegen, gaat u met de knop Volgende of de Enter-toets naar de keuzelijst voor waterwerkzaamheden.

Vink alle werkzaamheden aan die u wilt uitvoeren.

Bouwen en verbouwen

 • Toelichting

  Een alarminstallatie aanleggen die een voor de omgeving opvallend licht en/of geluid kan produceren.

 • Toelichting

  Hieronder vallen aan- of uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen of het bouwen van een bouwwerk voor bewoning ten behoeve van mantelzorg. Ook kleine bouwwerken zoals een plantenkas, een hondenhok, volière of speelhuisje vallen onder deze categorie. Ook het vergroten van een bestaande aanbouw, uitbouw, bijgebouw of overkapping valt hier onder.

 • Toelichting

  Een dakkapel is een op een schuin dak te bouwen uitbouw. Een dakkapel heeft twee verticale zijkanten, een verticale voorkant en een eigen dak.

 • Toelichting

  Hieronder valt de plaatsing van alle raamopeningen, dus ook 'daklichten' en 'dakserres', in een schuin of plat dak.

 • Toelichting

  Hieronder valt ook sloop van een deel van een monument, zoals een uitbouw of een interieur. Denk ook aan restauratiewerkzaamheden (zoals vervanging van voegwerk), verbouw of isolatie (zoals dubbel glas) of reconstructie. Onderhoud dat het monument wijzigt, zoals schilderen in een andere kleur of gevelreiniging, valt hier ook onder. Denk bij verstoren aan diepploegen of graven in een archeologisch monument. Ook het aanleggen of verleggen van een weg door een beschermde tuin of park is een wijziging.

 • Toelichting

  Hieronder vallen alle veranderingen aan de raamindeling of het vergroten of verkleinen van openingen in de gevel van een gebouw. Ook het plaatsen van een nieuw kozijn valt hieronder.

 • Toelichting

  Hieronder vallen alle werkzaamheden die erop gericht zijn het gebouw, of delen ervan, in stand te houden of te repareren. Onderhoud heeft dus geen invloed op de structuur of het uiterlijk van een bouwwerk.

 • Toelichting

  Een privacyscherm is een afscheiding tussen balkons of dakterrassen ten behoeve van de privacy. Gaat het om een hekwerk rondom een balkon of dakterras dat bedoeld is als valbeveiliging dan is het een balkonhek. Voor een dergelijk hekwerk is altijd een vergunning nodig.

 • Toelichting

  (Schotel)antennes zijn antennes voor de ontvangst van radio- of TV-signalen, sprietantennes, of bijvoorbeeld 27 MC zendinstallaties.

 • Toelichting

  Een bouwwerk helemaal of voor een gedeelte slopen of van asbest ontdoen. Er is ook sprake van slopen als u ten behoeve van het bouwen eerst (een deel van) een bestaand bouwwerk moet demonteren of verwijderen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het maken van een opening in het dak ten behoeve van het plaatsen van een dakraam of dakkapel of het verwijderen van een gevel ten behoeve van een aan- of uitbouw.

 • Toelichting

  Hieronder valt alleen het zodanig slopen van een bouwwerk dat ligt binnen een door het Rijk, de provincie of de gemeente beschermd stads- of dorpsgezicht, dat er gaten in het stads- of dorpsgezicht ontstaan.

 • Toelichting

  Het gaat hierbij om het slopen van bouwwerken waarvoor in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald dat voor het slopen van het bouwwerk een vergunning nodig is.

 • Toelichting

  Het in zijn geheel nieuw plaatsen van een woning of een wijziging op een nog te bouwen nieuwe woning waarvoor al een vergunning is verleend.

 • Toelichting

  Met een zonnepaneel of -collector kunt u zelf energie opwekken. Met een zonnepaneel wordt elektriciteit opgewekt uit daglicht. Met een zonnecollector wordt warmte opgewekt die kan worden gebruikt voor het verwarmen van water.

 • Toelichting

  Onder zonwering vallen alle soorten zonwering aan de buitenkant van het bouwwerk, bijvoorbeeld markiezen, screens en uitvalschermen. (Rol)luiken en rolhekken zijn voorzieningen die aan een gebouw worden geplaatst om bijvoorbeeld inbraak in winkels en woningen te voorkomen.

 • Toelichting

  Hieronder vallen alle overige nieuw te bouwen gebouwen en bouwwerken die niet op de lijst staan, zoals een brug, een school, een bedrijfspand, een schuilstal op een weiland of een veldschuur op een heideveld.

 • Toelichting

  Hieronder vallen alle veranderingen van een bouwwerk anders dan de specifiek genoemde bouwwerken of werkzaamheden, zoals het realiseren van een dakterras of een interne verbouwing met een constructieve wijziging.

Terrein inrichten of veranderen

 • Toelichting

  Erf- of perceelafscheidingen zijn tuinmuren, schuttingen van beton of hout, vlechtschermen en andere kant-en-klare afscheidingen. Voor een erfafscheiding bestaande uit een rij coniferen of andere beplanting zonder ondersteuningsconstructie hebt u geen vergunning nodig.

 • Toelichting

  Een grondkering of damwand wordt ook wel keermuur, walmuur of kademuur genoemd. Het gaat om constructies die voorkomen dat grond kan gaan schuiven in verband met hoogteverschillen in het terrein.

 • Toelichting

  Hieronder wordt verstaan dat gronden of bouwwerken anders gebruikt gaan worden dan het gebruik dat in de ruimtelijke regels is vastgelegd. In de meeste gevallen zijn deze ruimtelijke regels opgenomen in de bestemmingsregels van het gemeentelijke bestemmingsplan, een beheersverordening of een voorbereidingsbesluit.

 • Toelichting

  Eén of meerdere bomen of struiken veranderen of verwijderen.

 • Toelichting

  Reclame plaatsen bij een bouwwerk of op een terrein.

 • Toelichting

  Hieronder valt het opslaan van zaken die verplaatst kunnen worden, dus alles behalve onroerende zaken. Onroerend zijn zaken die vastzitten aan de grond of aan bouwwerken, bijvoorbeeld beplanting, in de grond verankerde schuttingen en dergelijke.

 • Toelichting

  Een sport- of speeltoestel is bestemd voor vermaak of ontspanning. Het toestel komt in beweging door de zwaartekracht of fysieke, menselijke kracht.

 • Toelichting

  Hieronder valt de plaatsing van tenten, (sta)caravans, tentwagens, kampeerauto's , trekkershutten, recreatiebungalows en andere verblijven die worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf.

 • Toelichting

  Hieronder valt de plaatsing van tuinmeubilair dat een vaste plaats krijgt op het erf en dat niet (makkelijk) verwijderbaar is, bijvoorbeeld pergola's, zonnewijzers en zitbanken. Voor tuinmeubilair dat wel eenvoudig te verplaatsen is, zoals tuinstoelen, hebt u geen vergunning nodig.

 • Toelichting

  Een bestaande uitrit veranderen of een nieuwe uitrit aanleggen.

 • Toelichting

  Een vlaggenmast is een mast, paal of stok die op zichzelf staat en die uitsluitend gebruikt wordt om een vlag aan te bevestigen.

 • Toelichting

  Een bestaande weg veranderen of een nieuwe weg aanleggen.

 • Toelichting

  Dit betreft werken of werkzaamheden waarvoor op grond van het bestemmingsplan, beheersverordening, inpassingsplan, voorbereidingsbesluit of een exploitatieplan een aanlegvergunning nodig kan zijn. Hieronder vallen werken of werkzaamheden geen bouwwerk zijnde, bijvoorbeeld ophogen of afgraven van gronden, dempen of aanleggen van watergangen, leggen van (buis)leidingen of drainage, aanbrengen van verhardingen of scheuren van grasland.

 • Toelichting

  Hieronder valt de aanleg van alle permanente zwembaden, bubbelbaden en vijvers die met of zonder overkapping op het terrein worden geplaatst.

Werkzaamheden met betrekking tot gebruik en milieu

 • Toelichting

  Het gaat hierbij om het tijdelijk gebruiken van een bouwwerk, bijvoorbeeld een bestaande schuur of hobbyruimte, ten behoeve van de huisvesting voor mantelzorg. Mantelzorg is geen professionele zorg, maar zorg vanuit een sociale relatie tussen de mantelzorger en de verzorgde. Bijvoorbeeld de zorg voor ouders op hun oude dag. De huisvesting kan zowel betrekking hebben op degene die mantelzorg verleent als degene die mantelzorg ontvangt. LET OP: Nadat de mantelzorg eindigt moet het gebruik van het bouwwerk weer worden teruggebracht tot een in het bestemmingsplan omgeschreven functie.

 • Toelichting

  Dit is van toepassing op een gebouw waarin bedrijfsmatig dagverblijf of onderdak wordt geboden aan personen anders dan in een woning of woongebouw.

 • Toelichting

  Dit omvat lozingen van afvalwater op de bodem of de riolering anders dan vanuit inrichtingen of landbouwbedrijven, zoals de lozing van grondwater bij een bronbemaling.

 • Toelichting

  Hieronder valt onder andere het starten van een bedrijf, het wijzigen of uitbreiden van bedrijfsactiviteiten, bedrijfspand, terrein of het plaatsen van een gas- of olietank.

  Ook het realiseren van een bodemenergiesysteem binnen inrichtingen valt hier onder.

Disclaimer

Met behulp van de vergunningcheck kan een algemene indicatie worden verkregen of een omgevingsvergunning, watervergunning/melding nodig is. Hoewel aan het opstellen van de vragen in de vergunningcheck zeer veel zorg is besteed, kan de aan de gegeven antwoorden ontleende uitkomst geen absolute zekerheid bieden aan degene die het project wil verrichten. Daarnaast is het mogelijk dat voor het project op grond van andere regelgeving nog vergunningen of meldingen noodzakelijk zijn. Het wordt aanbevolen om bij onduidelijkheid contact op te nemen met het bevoegd gezag voor meer informatie.

Ga naar de website voor bedrijven

BZKIPOVNGVNG